“Semalt” web sahypasyndan maglumatlary aýyrmagyň iň gowy usulydyr

“Octoparse” peýdaly we güýçli maglumatlary döwmek guralydyr. Maglumatlary çykarmak tagallalaryňyzy optimizirläp we indiki derejä çykaryp biler. “Octoparse” hem mugt, hem tölegli görnüşlerde gelýär. Mugt wersiýasy bilen, bäş müňe çenli web sahypasyny çalt gyryp bilersiňiz.

“Octoparse” internetden maglumatlary ýygnaýar we döwýär we dünýäde 150,000-den gowrak ulanyjy bar. 2014-nji ýyldan başlap, “Octoparse” ýokary derejeli maglumatlary çykarmak hyzmatlaryny hödürleýär we zerur ýerlerde gowulaşmaga çalyşýar.

Maglumatlar adatça internetde gurulmadyk görnüşde elýeterlidir. “Octoparse” bilen diňe bir maglumatlaryňyzy gyryp bolman, ony dogry tertipläp bilersiňiz. Elýeterli maglumatlar, mümkin bolanlygy üçin Octoparse-iň kömegi bilen gymmatly maglumatlara öwrülip biler. Käbir tapawutly aýratynlyklary aşakda agzalyp geçilýär.

1. Programmist däller üçin gowy

“Octoparse” hiç hili programmirleme başarnyksyz internetden maglumatlary çykarmagy aňsatlaşdyrýar. Bu gural kodlaşdyrmaýanlar we programmist däller üçin hem amatly we dinamiki we esasy saýtlardan web mazmunyny awtomatiki usulda çykarýar. Mundan başga-da, maglumatlary arassa, gurluşly görnüşde saklamaga mümkinçilik berýär. “Octoparse” arkaly maglumatlary aňsatlyk bilen ýörite API-lere öwrüp, islenýän netijeleri alyp bilersiňiz.

2. Bulut hyzmaty hökmünde oktoparse:

“Octoparse”, bir sagatda birnäçe web sahypasyny çykarýan we wagtyňyzy we güýjüňizi tygşytlaýan, bulut esasly platforma. Apparat çäklendirmeleri barada alada etmegiň zerurlygy ýok, sebäbi bu gural hiç hili tehniki hyzmaty talap etmeýär we öz işini yzygiderli ýerine ýetirip bilýär.

3. Oktoparse bilen bahalara gözegçilik:

“Octoparse” -niň iň tapawutly aýratynlyklaryndan biri, bahalara gözegçilik etmäge we dürli önümleri deňeşdirmäge kömek edýär. Amazon we eBay ýaly söwda web sahypalary üçin amatly we bäsdeşiňiziň sahypasyndan maglumatlary aňsatlyk bilen alýar. Mundan başga-da, bu gural birnäçe gezek basmak bilen real wagt maglumatlary gyrýar we köp wagt tygşytlaýar.

4. Gurluşy dörediň:

“Octoparse” bilen öňdebaryjylary döredip, satuw sanawyny birnäçe sekundyň içinde döredip bilersiňiz. Size programmirleme endikleri gerek däl, sebäbi “Octoparse” köp mukdarda maglumatlary awtomatiki usulda ýok eder. Markaňyzy has gowy görnüşde mahabatlandyrmaga ýa-da mahabatlandyrmaga kömek eder. “Octoparse” bilen marketing strategiýalaryňyzy kämilleşdirip bilersiňiz we has gowy kararlar we çaklamalar edip bilersiňiz.

5. Talyplar we mugallymlar üçin amatly:

Talyplar we mugallymlar gözleglerini güýçlendirmek üçin elmydama takyk maglumatlary talap edýärler. “Octoparse” -iň kömegi bilen mümkin boldugyça köp web sahypasyny gyryp bilersiňiz we kitaplardan we alsurnallardan aňsatlyk bilen maglumat alyp bilersiňiz. Wagtyň geçmegi bilen manyly we ulaldylan maglumatlary almaga kömek eder.

6. Nokat we basmak interfeýsi:

“Octoparse” nokat we basmak interfeýsi bilen iň meşhurdyr. Öňdebaryjy maşyn öwreniş tehnologiýasy, birnäçe gezek basmak bilen maglumatlary tapýar we döwýär. Diňe bir web sahypasynyň URL-sini döwmek ýa-da salmak isleýän maglumatlaryňyzy görkezmeli we Octoparse-iň wezipesini ýerine ýetirmegine rugsat bermeli. Ekranyň aňyrsyndaky ähli bulaşyk işleri ýerine ýetirer.

7. web sahypalarynyň ähli görnüşleri bilen iş salyşýar:

Hususy blogdan ýa-da dinamiki web sahypasyndan maglumatlary çykarmaly bolsaňyz, Octoparse ähli görnüşli saýtlar bilen aňsatlyk bilen iş salyşyp biler. Hatda JavaScript, AJAX we HTML resminamalaryndan maglumatlary gyryp, wagtyňyzy we güýjüňizi tygşytlap bilersiňiz.